logo tommarg

Kraków 22 listopada 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ II CIĄGU DO PRASOWANIA Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU W PODSTAWOWEJ OBSŁUDZE URZĄDZENIA

 

W związku realizacją projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o. poprzez rozbudowę zakładu świadczącego usługi pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Osi 1 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę II ciągu do prasowania z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze urządzenia.

 

I. KUPUJĄCY

TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 16, 30-732 Kraków

NIP 679-001-03-31, REGON 008397758

Strony internetowe kupującego: www.tommarg.pl, www.pralnia.tommarg.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa II ciągu do prasowania z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze urządzenia."

2.  Zakres oraz charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1.  Dostawa II ciągu do prasowania. Ilość sztuk: 1

Zapewniającego uzyskanie wyprasowanej i złożonej bielizny i pościeli hotelowej.

Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w podstawowej obsłudze urządzenia

3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

42718100-3  Maszyny do prasowania

51543400-4  Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących

4.  Kupujący w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych na wykonanie zamówienia.

5.  Kupujący nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6.  W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziane zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2011 roku.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1.  O zamówienie mogą ubiegać się sprzedawcy, którzy:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

d)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.  Ocena spełnienia wymienionych warunków w dziale IV ust. 1, pkt a-d dokonana zostanie przez kupującego zgodnie z formuła "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych przez sprzedawcę do oferty. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że sprzedawca spełnia warunki.

3.  W przypadku niejasności, co do treści złożonych dokumentów kupujący wezwie sprzedawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4.  Sprzedawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów zostanie wykluczony z postępowania.

5.  Oferty odrzucone nie będą uwzględniane w ocenie ofert.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ SPRZEDAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać ksero odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w dziale IV ust. 1 pkt a-d. W przypadku podmiotów zagranicznych dopuszcza się krajowe odpowiedniki dokumentów potwierdzające okoliczności z działu IV, a także oświadczenie zarządu oferenta.

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCEGO ZE SPRZEDAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCAMI

1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie.

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do kupującego pisemnie na adres: Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków

3.  Osobami upoważnionymi do kontaktu ze sprzedającymi są:

a)  W zakresie przedmiotu zamówienia: Paula Szaniawska nr tel. 41 25 33 403,
e-mail: paula.skarzysko@tommarg.pl. Pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.

b)  W zakresie procedury: Sylwia Kochanek nr tel. 12 684 66 75,
e-mail: sylwia.kochanek@sztaba.net. Pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.

VII. WYMAGANIA ODNOŚNIE WADIUM

Kupujący nie wymaga wniesienia wadium.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Sprzedawcy będą związani swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Wymagania ogólne:

1.   Każdy sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.   Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej ogłoszeniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

3.   Oferta powinna zawierać wszystkie elementy zamówienia (oświadczenie o zgodzie na treść Umowy, cenę, okres gwarancji, warunki serwisu maszyn i urządzeń pralniczych, wskaźniki zużycia mediów, określenie doświadczenia sprzedawcy, referencje i inne tak, aby objęły wszystkie elementy ustalone wzorem umowy) oraz inne elementy przemawiające za jej wyborem, a także szczegółowy opis oferowanej maszyny lub urządzenia albo ich zestawu z określeniem wszystkich charakteryzujących je parametrów wskazujących na sposób i warunki eksploatacji i uzyskiwane efekty.

4.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny na komputerze. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez sprzedawcę.

5.   Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez sprzedawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu sprzedawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).

6.   Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienione w ust.1 pkt 5, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisany oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres oraz podpisane przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji sprzedawcy figurującą (e) w rejestrze lub w wypisie z ewidencji gospodarczej.

7.   W przypadku, gdy sprzedawca dołącza do oferty jako załącznik kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, kupujący może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

8.   Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem sprzedawcy.

9.   Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.

10. Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.  Adresowanie ofert:

Na kopercie należy zamieścić:

a)  Nazwę i adres: Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie, ul Łowińskiego 9, 31-752 Kraków

b)  Napis: "Przetarg nieograniczony na dostawę II ciągu do prasowania z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze urządzenia."

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać lub nadsyłać listownie do dnia 6 grudnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego, ale warunek wpływu oferty do 13 grudnia 2010 r.) na adres:

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona sprzedającemu bez otwierania.

 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.  Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest zakres zamówienia określony w ogłoszeniu.

2.  Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego sprzedawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3.  Sprzedawca określa w ofercie cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto.

4.  Cena powinna być określona cyfrowo i słownie.

5.  Wszelki rozliczenia pomiędzy kupującym a sprzedawcą będą prowadzone tylko w walucie polskiej a w przypadku podmiotów zagranicznych dopuszcza się rozliczenia w euro.

 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie,
ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków w dniu 14 grudnia 2010 r. o godzinie 1230.

 

XIII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY

1.  Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa.

2.  Oferta będzie oceniana w dwóch etapach:

a)  I etap - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Przed przystąpieniem do oceny ofert komisja przetargowa dokona sprawdzenia warunków wymaganych przez kupującego na podstawie złożonych przez sprzedawców dokumentów.

b)  II etap - ocena ofert

Na tym etapie komisja dokona oceny ofert sprzedawców, którzy spełnili warunki formalne.

3.  Kryteriami wyboru oferty będą: cena, okres gwarancji, warunki serwisu maszyn i urządzeń pralniczych, wskaźniki zużycia mediów, doświadczenie, referencje.

 

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Po wyborze najkorzystniejszej oferty kupujący zawiadomi wszystkich uczestników o wynikach postępowania.

 

 

Adresy stron internetowych, na których zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu: www.tommarg.pl, www.pralnia.tommarg.pl, www.rpo-swietokrzyskie.pl

 

Wzór Umowy jest zamieszczony na stronie internetowej kupującego www.tommarg.pl

 

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia, zatem osoby zainteresowane są zobowiązane śledzić na podanych stronach internetowych treść ogłoszenia w trakcie trwania przetargu.

 

Kupujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

ZARZĄD TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o. w Krakowie

 

 

ogloszenie_2.doc

Autoryzowany dystrybutor i serwis Yamaha

Zapraszamy do nowootwrtego salonu i serwisu Yamaha w Krakowie przy ulicy Wielickiej 44B [więcej]


yamaha.krakow.pl

Nabylismy domene yamaha.krakow.pl, serwis zostanie uruchomiony po 1.12.2004 [więcej]


Certyfikat RR Donnelley

Nasza firma spełniła wymagania audytu i otrzymała certyfikat Certyfikowanego Dostawcy RR Donnelley [więcej]... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...